Začiatky firmy statiCK, s.r.o. siahajú na začiatok roku 1999, keď jej terajší konateľ Ing. Cyril Klima založil v Martine projekčnú kanceláriu
ako fyzická osoba. Vo februári 2010 sa firma transformovala na právnickú osobu - statiCK, s.r.o.

Firma sa venuje od jej vzniku v prvom rade statike stavieb, no s narastajúcimi požiadavkami investorov na komplexnosť projekčnej
a inžinierskej činnosti sa tieto požiadavky prirodzene premietli do ponuky našich služieb. Je to predovšetkým inžinierska činnosť,
ale aj komplexné zastrešenie projektu od predprojektovej prípravy po výber dodávateľa a spoluprácu pri realizácii samotného stavebného
diela.

V ponuke je tiež diagnostika železobetónových konštrukcií, pozostávajúca z nedeštruktívnej skúšky betónu Schmidtovým tvrdomerom
GEOMASTER HT a lokalizácie výstuže vrátane určenia jej krytia a priemeru indikátorom výstuže Proceq PROFOMETER.

So zmenou právnej formy je spojené tiež ďalšie rozšírenie pôsobnosti firmy a to o dodávku zemných prác a menších stavieb,
predovšetkým oceľových konštrukcií.
Firemný profil
1999 - 2012 | Všetký práva na obsah tejto stránky vyhradené | statiCK, s. r. o.