- zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona
  a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí
- zabezpečenie dokladov o vlastníctve - LV, snímky z katastrálnej mapy,
- zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
- súhlasy, vyjadrenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, povolenia stavebných úradov,
  predbežné súhlasy s umiestnením stavby, záväzné stanoviská obcí a magistrátov...
- body napojenia u správcov sieti, vyňatie z pôdneho fondu...
- zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,
- pripravenie konania na výber dodávateľa stavby...
Inžiniérska
činnosť
1999 - 2012 | Všetký práva na obsah tejto stránky vyhradené | statiCK, s. r. o.